Darmowa dostawa powyżej 300zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.slou.pl obowiązujący od dnia 1.10.2017r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  1. Do korzystania z usług naszego sklepu potrzebne są: połączenie internetowe, przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz posiadanie poczty elektronicznej.  

  1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem wskazanym w § 2 pkt. 2.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

  1. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

  1. Adres reklamacyjny: Slou, Al. Zjednoczenia 11, 01-829, Warszawa, Polska, tel. 22 127 18 49

  1. Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych pod adresem tutaj

  1. Dostawa towaru – umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się tutaj

  1. Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

  1. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

  1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

  1. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

  1. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;

  1. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  1. Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona tutaj

  1. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

  1. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy.

  1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slou.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

  1. Sprzedający: 

Jagodove 
Al. Zjednoczenia 11,
01-828 Warszawa, tel. 22 127 18 49
NIP 118-159-30-61,
REGON 147122953

17. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba dni roboczych na realizację Zamówienia.

18. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

19. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.

  • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:

  • Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  • Nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  • Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  • W razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego

  • Nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

20. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

21.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

III. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA 

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

  1. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.

  1. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

  • Dodanie do koszyka Produktu;

  • Wskazanie adresu e-mail;

  • Wybór rodzaju dostawy i płatności;

  • Wybór miejsca doręczenia rzeczy;

  • Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;

  • Złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”

4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.

6. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu- zazwyczaj do 5 dni, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.

7. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki.

8. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:

  • gotówką przy odbiorze osobistym;

  • przelew bankowy;

  • płatność kartą;

  • płatności online.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

9. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

10. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonych przez Sprzedającego punktach.

11. Szczegółowe warunki dostawy przez firmę kurierską jak i odbioru osobistego wskazane zostały tutaj

12. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty zgodne z umową w rozumieniu art.43b ust. 1i 2 ustawy o prawach konsumenta.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

  1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  1. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:

Slou, Al. Zjednoczenia 11, 01-829, Warszawa, tel. 22 127 18 49

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo : balsamy, kremy, pudry i inne kosmetyki, herbaty), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

V. RĘKOJMIA. REKLAMACJE. 

  1. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. 

   Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

   W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem jednego roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

  1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana nie jest zgodna z umową w rozumieniu art 43 ust. 1i2 ustawy o prawach konsumenta, może:

  • Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  • Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana nie jest zgodna z umową w rozumieniu art.43b ust. 1i 2 ustawy o prawach konsumenta, może również:

  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  • Żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem: https://slou.pl/zwroty/, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  • Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  • Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  • Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  • Żądania usunięcia wad rzeczy.

W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

17. W terminach określonych w § 5 pkt. 14 – 16 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI 

SLOU w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem SLOU jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników i związane z nią przetwarzanie Danych Osobowych, którego szczegółowe zasady zostały zamieszczone w odrębnym dokumencie Polityka Prywatności.

VII. PARAGON

1. Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony kontrahentowi w formie paragonu. Paragon zostanie dostarczony do klienta wraz z zakupionym towarem. 

2. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia paragonu kupującemu. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychodów otrzymanych online; W przypadku awarii technicznej, najpóżniej do 48 godzin.

VIII. KONTAKT 

1.Reklamacje, oświadczenia od odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

 • na adres e-mail: slou@slou.pl
 • telefonicznie na numer: 22 127 18 49

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

  1. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego).

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckiehttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualnehttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email  porady@dlakonsumentow.pl

7.  W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem: http://www.cik.uke.gov.pl/

Zamknij
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Language